ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Chemistry Chiang Mai Rajabhat University

Chemistry Personal

บุคลากรภาควิชาเคมี

ดวงเดือน เทพนวล
ดร.ดวงเดือน เทพนวล

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

อโนดาษ์ รัชเวทย์
ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

นีรนุช ไชยรังษี
ดร.นีรนุช ไชยรังษี

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ
ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

พสุ ปราโมกข์ชน
ดร.พสุ ปราโมกข์ชน

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

นภารัตน์ จิวาลักษณ์
ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

มิกิ กัณณะ
ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

สราวุฒิ สมนาม
รศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตรจารย์

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

สุกิจ ทองแบน
อาจารย์สุกิจ ทองแบน

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

วาสนา ประภาเลิศ
ดร.วาสนา ประภาเลิศ

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

วรางคณา เขาดี
ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

จันทร์ฉาย ยานะ
ดร.จันทร์ฉาย ยานะ

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

พัชรนันท์ จันทร์พลอย
ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

จันทร์จิรา สมจิต
นางจันทร์จิรา สมจิต

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ลักษณ์นารา คำรศ
นางสาวลักษณ์นารา คำรศ

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ห้องพัก :

Tel. :

e-mail :

สถานะ : ปฏิบัติงาน