ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Chemistry Chiang Mai Rajabhat University

Chemistry News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Chemistry Gallery

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
Chemistry Book

หนังสือที่จำหน่าย

หนังสือที่จำหน่ายทั้งหมด
...

ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 2
ราคา : 70 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย

...

ชื่อหนังสือ : เคมี 2
ราคา : 100 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย

...

ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 1
ราคา : 70 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย

...

ชื่อหนังสือ : เคมี 1
ราคา : 100 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย

...

ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ราคา : 80 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย

...

ชื่อหนังสือ : เคมีพื้นฐาน
ราคา : 100 บาท
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย